తెలుగు ప్రజలందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు: కర్క నాగరాజు అధ్యక్షులు పిజెఆర్ ఫౌండేషన్ కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం

తెలుగు ప్రజలందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు కర్క నాగరాజు అధ్యక్షులు పిజెఆర్ ఫౌండేషన్ కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

ఏడాది పొడవునా

తమ కష్టంలో పాలు పంచుకునే

పశువులను, రైతన్నలు పూజించే పండుగ కనుమ.

తెలుగు ప్రజలందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు #####

 

మీ కర్క నాగరాజ్, పీజేఆర్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు, కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం

Leave A Reply

Your email address will not be published.