నోముల హైస్కూల్ ను అకస్మిక తనిఖీ చేసిన నకిరేకల్ ఎంపిపి బచ్చుపల్లి శ్రీదేవి గంగాధర్ రావు

నోముల హైస్కూల్ ను అకస్మిక తనిఖీ చేసిన నకిరేకల్ ఎంపిపి బచ్చుపల్లి శ్రీదేవి గంగాధర్ రావు

నోముల హైస్కూల్ ను ఆకస్మిక తనిఖిచేసిన నకిరేకల్ యంపీపీ బచ్చుపల్లి శ్రీదేవిగంగాధర్ రావు

మండలంలోని నోముల గ్రామంలో పాఠశాలలో విద్యార్థులకు వసతులు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన  యంపీపీ .

అనంతరం సావిత్రిబాయి పులే గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఘన నివాళులు అర్పించిన  ఎంపీపీ .

ఈ కార్యక్రమంలో

Mpdo , పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం పాల్గొన్నారు.

 

BGR సైన్యం

Leave A Reply

Your email address will not be published.