శ్రీశ్రీశ్రీ బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది

శ్రీశ్రీశ్రీ బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది

Nalla 24*7 News Channel

9849396606

 

శ్రీశ్రీశ్రీ బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది.

శ్రీశ్రీశ్రీ బల్కంపేట్ ఎల్లమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారి దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.