శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ శ్రీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదగాపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది

శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ శ్రీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదగాపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ శేరిలింగంపల్లి:

శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్  ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది

శేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ శ్రీ ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాదగాపూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది

Leave A Reply

Your email address will not be published.