రాజకీయాలు నాకు వ్యాపారం కాదు: వేం నరేందర్ రెడ్డి

రాజకీయాలు నాకు వ్యాపారం కాదు: వేం నరేందర్ రెడ్డి

రాజకీయాలు నాకు సరదా కాదు… మిగతా రాజకీయ నాయకుల్లా వ్యాపారమూ కాదు…. రాజకీయాలు నాకు భాధ్యత…‌

*** వేం నరేందర్ రెడ్డి

Leave A Reply

Your email address will not be published.