ఓ… మనిషీ…. నీవు మారిపోతున్నావు…

ఓ...మనిషీ ... నీవు మారిపోతున్నావు...

ఓ… మనిషీ నీవు మారిపోతున్నావు..!

సేకరణ: నల్ల సంజీవరెడ్డి

మనిషి బ్రతికుండగా స్వార్థం పెరిగి మమకారాలు కళేబరాలౌతున్నాయి

మనుషుల అస్థిత్వం అబద్ధమై అనుబంధాలు అస్థిపంజరాలౌతున్నాయి

మనుగడకు నాగరికత తోడై రెడీమేడ్ రిలేషన్స్ రాజ్యమేలుతున్నాయి..

మనిషి జీవనశైలి ఆదిమానవుల కాలంనాటికి పరుగులెత్తి పోతున్నాయి!

ఇంట్లోకి బయటగాలి చొరబడకుండా మూసి ఏసీ యంత్రభూతాలున్నాయి

పెరట్లో పెరగాల్సిన మొక్కలు కుండీల్లో చేరి తడారకుండా తడుస్తున్నాయి

అంగట్లో ఆహారానికి బదులుగా ఆర్టిఫిషల్ అనురాగాలమ్ముడౌతున్నాయి..

ముంగిట్లో తచ్చాడాల్సిన చుట్టరికాలు మెస్సేజ్ రూపంలో మెరుస్తున్నాయి!

అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి అనుకునేమాటలే కరువైనాయి

అందరూ అంటే తాను మాత్రమే అనే స్థాయికి ఆలోచన్లు దిగజారిపోయాయి

అందరూ ఎవరికి వారే గిరిగీసుకుని బ్రతికేలా పధకాలు నిర్మితమైనాయి..

అందరి ఆలోచనా ధోరణిప్పుడు నేను నాదన్నట్లు రూపాంతరం చెందినాయి!

 

are changing.. While man is alive, selfishness increases and mamkaras die Human existence is false and attachments are skeletonized Ready-made relations are reigning with civility for survival.. Man’s lifestyle goes back to the time of primitive people! There are closed AC machines to prevent outside air from entering the house The plants to be grown in the yard are in pots and are shaking For food in the bodyInstead, artificial affections are being given. The circles that need to be touched in the forehead are shining in the form of a message! Everyone should be good and I should be in it Thoughts have degenerated to the point that everyone means only oneself Plans are made so that everyone can survive. Everyone else’s mindset was transformed into mine!

Leave A Reply

Your email address will not be published.