కోపం మనసులో కాదు… మాటలో మాత్రమే ఉండాలి…

కోపం మనసులో కాదు....మాటలో మాత్రమే ఉండాలి...

కోపం మనసులో కాదు… మాటలో మాత్రమే ఉండాలి…

ప్రేమ… మాటలో మాత్రమే కాదు మనసులో కూడా ఉండాలి

నల్లా సమాచార్ న్యూస్ (ప్రతినిధి నల్ల సంజీవరెడ్డి)

జీవితం నీది.. కష్టం నీది… గెలుపు ఓటమి నీది… పడితే లేవాల్సిందే నువ్వే… బాధని భరించాల్సింది నువ్వే… ధైర్యం చెప్పుకోవాల్సింది నీకు నువ్వే… ఇతరులు కేవలం చోద్యం చూస్తారు… వీలైతే ఎగతాళి చేస్తారు… అందుకే ఎవరినీ పట్టించుకోవద్దు…

మంచి కోసం నీ పయనం సాగించు…

 

ఎవరికి ఎంత చెప్పాలో అంతే చెప్పు… వినకపోతే వదిలేయ్… వాళ్లే తెలుసుకుంటారు… దెబ్బ తగిలితేనే కదా నొప్పి విలువ తెలిసేది…

 

నల్ల సంజీవ రెడ్డి

Leave A Reply

Your email address will not be published.