ఎవరు ఔనన్నా…కాదన్నా ఉప్పల్ నా బలం ఉప్పల్ ప్రజలే నా బలగం

ఎవరు ఔనన్నా...కాదన్నా ఉప్పల్ నా బలం ఉప్పల్ ప్రజలే నా బలగం

ఎవరు ఔనన్నా….కాదన్నా

ఉప్పల్ నా బలం ఉప్పల్ ప్రజలే నా బలగం

 

మందుముల పరమేశ్వర్ రెడ్డి

‘A’ Block Congress party President

Uppal Constit

uency

Leave A Reply

Your email address will not be published.