బాలానగర్ జోనల్ ఎస్ ఓ టీని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన పట్వారీ శశిధర్

బాలానగర్ జోనల్ ఎస్ ఓ టీని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన పట్వారీ శశిధర్

బాలానగర్ జోనల్ SOT డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ శ్రీనివాస గారిని 124 డివిజన్ ఆల్విన్ కాలనీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పట్వారీ శశిధర్ గారు మర్యాదపూర్వంగా కలిసి శాలువతో సత్కరించారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.